HAMAG-BICRO

Hamag Bicro

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

U 2014 godini HAMAG-BICRO je financirao kupnju dva mlina za mljevenje žitarica. Time je omogućeno podizanje kvalitete gotovih proizvoda i mogućnost izrade posebnih koncentrata od integralnih žitarica.

Stukturni fondovi
OP Konkurentnost i kohezija
Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Data-Bak d.o.o.